top of page

หน้าแรก > คำชี้แจงทางกฎหมาย

คำชี้แจงทางกฎหมาย

ข้อมูลและวัสดุที่อยู่ในเว็บไซต์นี้จัดเตรียมให้คุณโดย Mysolar Manufacturing (Shanghai) Co.,Ltd (“Mysolar”) เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้อย่างละเอียดก่อนเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์นี้
โดยการเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์นี้ หรือโดยการดาวน์โหลดเนื้อหาใดๆ จากเว็บไซต์นี้ คุณจะถือว่าคุณตกลงที่จะปฏิบัติตามและผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขด้านล่างและที่อื่นๆ ภายในเว็บไซต์นี้ หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ โปรดหยุดการเข้าถึงเว็บไซต์นี้หรือดาวน์โหลดเอกสารใดๆ จากเว็บไซต์นี้ หากคุณเข้าใช้เว็บไซต์ต่อไป จะถือว่าคุณได้อ่าน เข้าใจ และตกลงที่จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไข และปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

ข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์นี้เป็นงานที่มีลิขสิทธิ์ และการใช้เนื้อหาใด ๆ ในเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตอาจเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และกฎหมายอื่น ๆ ที่ควบคุมเนื้อหาที่นำเสนอบนเว็บไซต์นี้ เนื้อหาเป็นงานที่มีลิขสิทธิ์ภายใต้การคุ้มครองของกฎหมายลิขสิทธิ์ทั่วโลกและข้อกำหนดในสนธิสัญญา ห้ามคัดลอก ทำซ้ำ แก้ไข เผยแพร่ เผยแพร่ซ้ำ อัปโหลด ดาวน์โหลด โพสต์ ส่งต่อ หรือแจกจ่ายเนื้อหาในลักษณะใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Mysolar การเข้าถึงเว็บไซต์นี้ไม่ได้ทำให้คุณได้รับสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของ Mysolar หรือบุคคลที่สาม

เครื่องหมายการค้าที่ใช้ในเว็บไซต์นี้เป็นของ Mysolar หรือบริษัทในเครือ หรือใช้ภายใต้ใบอนุญาตจากเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น ๆ เครื่องหมายการค้าเหล่านั้นจะไม่ถูกนำมาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น ๆ

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์นี้อาจมีความไม่ถูกต้องและข้อผิดพลาดในการพิมพ์ และให้ "ตามที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ โดยชัดแจ้งหรือโดยนัยใด ๆ รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง (i) การรับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ ความสามารถในการซื้อขาย การไม่ละเมิด ทรัพย์สินทางปัญญา หรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใดๆ หรือ (ii) การรับประกันความน่าเชื่อถือของคำแนะนำ ความคิดเห็น คำชี้แจง หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่แสดงหรือเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ คุณรับทราบว่าคำแนะนำ ความคิดเห็น ข้อความ บันทึก หรือข้อมูลดังกล่าวถือเป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว Mysolar ขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจ แต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไขข้อผิดพลาดหรือการละเว้นในส่วนใด ๆ ของเว็บไซต์ Mysolar อาจทำการเปลี่ยนแปลงอื่นใดในเว็บไซต์ วัสดุ ผลิตภัณฑ์ หรือข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ไม่ว่าในกรณีใด Mysolar หรือผู้อนุญาต/ซัพพลายเออร์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความเสียหายจากการสูญเสียผลกำไร การหยุดชะงักของธุรกิจ การสูญเสียข้อมูล) ที่เกิดขึ้นจากการใช้หรือไม่สามารถใช้ข้อมูลได้ แม้ว่า Mysolar ได้รับคำแนะนำถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว Mysolar ยังไม่รับประกันว่าฟังก์ชันที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้จะไม่มีการหยุดชะงักหรือปราศจากข้อผิดพลาด หรือข้อบกพร่องจะได้รับการแก้ไข หรือเว็บไซต์นี้หรือเซิร์ฟเวอร์ที่จัดให้ปราศจากไวรัสหรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่นๆ คุณเข้าใจและยอมรับว่าข้อมูลที่ดาวน์โหลดหรือได้รับจากการใช้เว็บไซต์นั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและความเสี่ยงของคุณเอง และคุณจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ต่อระบบคอมพิวเตอร์ของคุณหรือการสูญหายของข้อมูลที่เป็นผลมาจากการดาวน์โหลดข้อมูล Mysolar ไม่รับประกันใด ๆ เกี่ยวกับสินค้าที่ซื้อหรือได้รับผ่านเว็บไซต์หรือธุรกรรมใด ๆ ที่ป้อนผ่านเว็บไซต์

กฏเกณฑ์ของหนี้สิน

ไม่ว่าในกรณีใด Mysolar จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายโดยตรง โดยอ้อม โดยบังเอิญ พิเศษหรือเป็นผลสืบเนื่องใดๆ อันเป็นผลมาจาก: (i) การใช้งานหรือการไม่สามารถใช้เว็บไซต์; (ii) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสินค้าทดแทนที่เกิดจากสินค้าใด ๆ ที่ซื้อหรือได้รับหรือข้อความที่ได้รับหรือธุรกรรมที่ป้อนผ่านเว็บไซต์; (iii) ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์; หรือ (ง) เรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ แม้ว่า Mysolar จะได้รับคำแนะนำถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว

ไม่มีความสัมพันธ์กับลูกค้า

ไม่มีลูกค้า ที่ปรึกษา ความไว้วางใจหรือความสัมพันธ์ทางอาชีพกับ Mysolar หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องหรือจัดตั้งขึ้นโดยการเข้าถึงหรือใช้งานไซต์นี้

การสื่อสารทางอีเมล

Mysolar และ/หรือบุคคลภายนอกที่เชื่อมต่อ บางครั้งอาจส่งข้อความอีเมลถึงคุณซึ่งมีข้อมูลการตลาดหรือโปรโมชั่น ฯลฯ

Mysolar ไม่ได้ทำการรับรอง รับรอง หรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับเนื้อหาของข้อความอีเมลดังกล่าวหรือสินค้าหรือเว็บไซต์ใด ๆ ที่อาจได้รับจากบุคคลที่สามดังกล่าว และคุณตกลงว่า Mysolar จะไม่มีความรับผิดหรือรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ใดๆ ที่เกี่ยวกับการติดต่อหรือโปรโมชั่นดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการชำระเงินและการส่งมอบสินค้า ซึ่งเป็นผลมาจากการติดต่อกับผู้โฆษณาดังกล่าวบนเว็บไซต์

เว็บไซต์บุคคลที่สาม

เว็บไซต์นี้อาจสร้างผลการค้นหาอัตโนมัติหรือเชื่อมโยงคุณไปยังเว็บไซต์อื่นบนอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์เหล่านี้จัดทำขึ้นเป็น . เท่านั้น

ความสุภาพและความสะดวกแก่คุณ เว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ Mysolar และบางเว็บไซต์อาจมีข้อมูลหรือเนื้อหาที่บางคนอาจพบว่าไม่เหมาะสมหรือน่ารังเกียจ คุณรับทราบว่า Mysolar ไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง การปฏิบัติตามลิขสิทธิ์ ความถูกต้องตามกฎหมาย ความเหมาะสม หรือใดๆ

เนื้อหาอื่นๆ ของเว็บไซต์ดังกล่าว การรวมลิงก์ดังกล่าวไม่ได้หมายความถึงการรับรองเว็บไซต์โดย Mysolar หรือการเชื่อมโยงใดๆ กับผู้ให้บริการ

การชดใช้ค่าเสียหาย

คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและปกป้อง Mysolar บริษัทสาขา บริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่และพนักงานแต่ละคน ให้พ้นจากการเรียกร้องหรือความต้องการใด ๆ รวมถึง

ค่าทนายความตามสมควร ซึ่งทำโดยบุคคลที่สามเนื่องจากหรือเกิดขึ้นจากการใช้งานเว็บไซต์ของคุณโดยละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยคุณ หรือการละเมิดโดยคุณ หรือผู้ใช้/สมาชิกรายอื่นของบัญชีที่ลงทะเบียนของคุณ ทางปัญญา ทรัพย์สินหรือสิทธิอื่น ๆ ของบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ

กฎหมายที่ใช้บังคับ

เว็บไซต์นี้ควบคุมโดย Mysolar จากสำนักงานในสหรัฐอเมริกา ผู้ที่เลือกเข้าเว็บไซต์นี้จากที่อื่นให้ทำต่อไป

ความคิดริเริ่มของตนเองและมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นที่บังคับใช้ หากและในขอบเขตที่กฎหมายท้องถิ่นมีผลบังคับใช้ โดยการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ คุณตกลงว่ากฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยไม่คำนึงถึงหลักกฎหมายขัดกัน จะมีผลบังคับใช้กับทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ และคุณตกลงว่าการดำเนินคดีใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้จะอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลพิเศษ ของศาลของรัฐและรัฐบาลกลางที่ตั้งอยู่ในเดลาแวร์ Mysolar อาจแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นครั้งคราวตามดุลยพินิจของ Mysolar แต่เพียงผู้เดียว Mysolar อาจแจ้งให้คุณทราบตามสมควรเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

การเปลี่ยนแปลงและการใช้งานเว็บไซต์ต่อไปจะถือเป็นการยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

การสิ้นสุด

Mysolar ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเข้าถึงของคุณทั้งหมดหรือบางส่วนของเว็บไซต์นี้โดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบ

bottom of page