top of page

Mysolar > Mysolar Pewna Gwarancja

Ograniczona gwarancja na produkt dla modułów fotowoltaicznych Mysolar

Niniejsza ograniczona gwarancja dotyczy serii Mysolar STAR, serii SUPO, serii PLATI, serii ALTRA i serii GOLD mono-perc mono-twarzowych, modułów bifacial, modułów jedno- i bifacialowych Shingled tech. Mamibot Manufacturing USA Inc oraz w imieniu wszystkich swoich bezpośrednio i pośrednio zależnych i kontrolowanych przez nią podmiotów zależnych, W TYM MIĘDZY INNYMI Mysolar Manufacturing (Shanghai) Co., Ltd (zwanych dalej łącznie „MYSOLAR”) gwarantuje, że jej fotowoltaiczne moduły słoneczne ) wykonanie od daty sprzedaży pierwszemu klientowi instalującemu moduły („Klient”) lub najpóźniej 6 (sześć) miesięcy po wysłaniu modułów z fabryki MYSOLAR, co nastąpi wcześniej („Data Rozpoczęcia Gwarancji”) .

25/30-letnia ograniczona gwarancja na produkt na naprawę lub wymianę

Z zastrzeżeniem wyłączeń zawartych poniżej, MYSOLAR gwarantuje pierwotnemu Klientowi, że moduły fotowoltaiczne Mysolar będą wolne od wad materiałowych i wykonawczych, które wpływają na funkcjonalność modułu w normalnych warunkach zastosowania, instalacji, użytkowania i serwisu przez okres
poniżej wymienione, począwszy od daty rozpoczęcia gwarancji:

1) Moduły mono-twarzowe Mono Perc
25 lat (trzysta miesięcy) Ograniczona gwarancja na produkty z serii Mysolar STAR Series, SUPO Series, PLATI Series, ALTRA Series i GOLD Series mono-facial modułów słonecznych.
2) Moduły bifacial z podwójnymi szybami Mono Percc
25 lat (trzysta miesięcy) Ograniczona gwarancja na produkt dla dwuszybowych modułów fotowoltaicznych Mysolar SUPO, PLATI, ALTRA i GOLD.
3) Moduły Shingled Mono Perc (w tym moduły mono-facial i Bifacial)
30 lat (trzysta sześćdziesiąt miesięcy) Ograniczona gwarancja na produkt na moduły słoneczne Mysolar STAR Series, PLATI i GOLD Series Shingled jedno- i dwustronnie.

Mysolar gwarantuje, że moduł zachowa swoją mechaniczną integralność i stabilność zgodnie z zatwierdzonymi metodami działania opisanymi w instrukcji instalacji Mysolar i jej specyfikacjach; szkło modułu zachowa swoją integralność pod warunkiem, że nie ma oznak miejscowych uderzeń lub sił zewnętrznych; a wtyczki kabli i złączy modułu pozostaną bezpieczne i sprawne, pod warunkiem, że moduł zostanie profesjonalnie zainstalowany. Wszelkie uszkodzenia spowodowane ścieraniem, nieprawidłową instalacją, sztucznymi uszkodzeniami lub zwierzętami są wyłączone z niniejszej gwarancji.

Roszczenia z tytułu niniejszej gwarancji będą przyjmowane tylko wtedy, gdy wady są weryfikowane przez niezależną agencję testową, która zostanie z wyprzedzeniem wybrana i potwierdzona wspólnie przez MYSOLAR i Klienta. Mysolar, według własnego uznania, naprawi lub wymieni wadliwe lub niesprawne moduły słoneczne. Naprawa lub wymiana modułu słonecznego będzie jedynym i wyłącznym środkiem przewidzianym w niniejszej Ograniczonej Gwarancji na Produkt i nie może być przedłużona poza okres określony w niniejszej Ograniczonej Gwarancji na Produkt. Niniejsza Ograniczona Gwarancja na Produkt nie gwarantuje określonej mocy wyjściowej w jakimkolwiek przedziale czasowym, co jest objęte wyłącznie sekcją poniższej Ograniczonej gwarancji na moc szczytową.

25/30-letnia ograniczona gwarancja na moc szczytową

Mysolar gwarantuje, że przez okres podany poniżej, począwszy od Daty Rozpoczęcia Gwarancji, moduły fotowoltaiczne Mysolar utrzymają poziom wydajności, jak szczegółowo opisano poniżej:

1) Moduły mono-twarzowe Mono Perc
* W ciągu pierwszego roku Mysolar gwarantuje, że rzeczywista moc wyjściowa modułów fotowoltaicznych (seria Mysolar STAR, seria SUPO, seria PLATI, seria ALTRA i seria GOLD mono-facial) będzie nie mniejsza niż 97,5% podanej mocy wyjściowej;
* Od roku 2 do roku 25 średni rzeczywisty roczny spadek mocy nie będzie większy niż 0,448%, na początku roku 12 rzeczywista moc wyjściowa będzie nie mniejsza niż 93,02% oznaczonej mocy wyjściowej; Do końca 25. roku rzeczywista moc wyjściowa będzie nie mniejsza niż 86,74% oznaczonej mocy wyjściowej;
2) Moduły bifacial z podwójnymi szybami Mono Percc
* W pierwszym roku Mysolar gwarantuje, że rzeczywista moc wyjściowa modułów fotowoltaicznych (seria Mysolar SUPO, seria PLATI, seria ALTRA i dwuszklana bifacial seria GOLD) będzie nie mniejsza niż 97,5% podanej mocy wyjściowej;.

* Od roku 2 do roku 30 średni rzeczywisty roczny spadek mocy nie będzie większy niż 0,35%, na początku roku 15 rzeczywista moc wyjściowa będzie nie mniejsza niż 92,95% podanej mocy wyjściowej; Do końca 30. roku rzeczywista moc wyjściowa będzie nie mniejsza niż 87,35% oznaczonej mocy wyjściowej;

3) Moduły Shingled Mono Perc (w tym moduły mono-facial i Bifacial)
* W ciągu pierwszego roku Mysolar gwarantuje, że rzeczywista moc wyjściowa modułów fotowoltaicznych (seria Mysolar STAR, seria PLATI i seria GOLD Shingled jedno- i dwustronna) będzie nie mniejsza niż 98% podanej mocy;
* Od roku 2 do roku 30 średni rzeczywisty roczny spadek mocy nie będzie większy niż 0,25%, na początku roku 15 rzeczywista moc wyjściowa będzie nie mniejsza niż 94,75% oznaczonej mocy wyjściowej; Do końca 30. roku rzeczywista moc wyjściowa będzie nie mniejsza niż 90,75% oznaczonej mocy wyjściowej;


W wyżej wymienionym okresie gwarancyjnym, licząc od Daty Rozpoczęcia Gwarancji, jeśli jakikolwiek kwalifikowany moduł fotowoltaiczny sprzedawany przez Mysolar spowoduje utratę mocy wyjściowej przekraczającą wyżej wymienione wartości gwarancyjne, pod warunkiem, że taka deklarowana utrata mocy została zweryfikowana przez Mysolar i jego wyłączne uznanie wynika z wad materiałowych lub wykonawczych modułów słonecznych (zweryfikowanych i potwierdzonych przez Mysolar i wybraną niezależną agencję testującą). moduły do ​​swoich Klientów lub naprawy lub wymiany wadliwych modułów fotowoltaicznych, w tym bezpłatnej wysyłki do miejsca określonego w oryginalnej umowie sprzedaży podpisanej przez Mysolar i Klienta. Środki zaradcze określone w niniejszym dokumencie są jedynymi i wyłącznymi środkami, które firma Mysolar jest zobowiązana zapewnić w ramach Ograniczonej gwarancji mocy szczytowej.

„Moc szczytowa” to moc szczytowa w watach, którą moduł słoneczny generuje w swojej maksymalnej mocy w warunkach STC. "STC" są jak poniżej:
Widmo światła AM 1,5
Natężenie promieniowania przy 1000 W/M2
Temperatura ogniwa 25 stopni Celsjusza pod kątem prostym napromieniowanie.

Gwarancja bez możliwości przedłużenia

Naprawa lub wymiana wadliwego produktu nie wydłuża okresu gwarancji. Okres gwarancji na wymienione lub naprawione produkty to pozostała część gwarancji na produkt, którego dotyczy problem. Mysolar zastrzega sobie prawo do dostarczenia podobnego produktu (podobnego rozmiaru, koloru, kształtu i/lub mocy wyjściowej) w miejsce zwracanego produktu, jeśli produkcja zwróconego modelu zostanie przerwana lub taki model jest niedostępny z innych powodów.
Wszelkie wymienione moduły fotowoltaiczne stają się własnością firmy Mysolar.

Roszczenie wymagające

Jeśli Klient uważa, że ​​ma uzasadnione roszczenie objęte ograniczonymi gwarancjami określonymi powyżej, powinien złożyć takie roszczenie na piśmie wraz z informacjami uzupełniającymi, w tym między innymi zgłoszoną ilością, numerami seryjnymi, fakturami zakupu i dowodami, do Mysolar w obowiązującym okresie gwarancyjnym określonym powyżej na następujący adres lub e-mail, lub taki przyszły adres, jaki Mysolar może od czasu do czasu udostępniać:

USA (klienci z krajów amerykańskich)
Mamibot Produkcja USA Inc.
Siedziba: Orange St. #600, Wilmington, New Castle, 19899, ​​Delaware, USA Tel: 001 302 428 9888 sales@mamibot.com

Chiny (Klienci z UE/Azji/Afryki/Oceaniki i reszty świata)
Mysolar Manufacturing (Shanghai) Co., Ltd.

No.1, LN1040, Caoyang Rd, Putuo Dist, Szanghaj, ChRL sales@mamibot.com

Możliwość przenoszenia

Niniejsza gwarancja jest rozszerzona na pierwotnego nabywcę końcowego użytkownika, a także może zostać przeniesiona na każdego kolejnego właściciela lokalizacji lub posiadacza produktu, gdy moduły fotowoltaiczne pozostaną w oryginalnie zainstalowanej lokalizacji po uzyskaniu zadowalającego dowodu dziedziczenia lub cesji.

Sprzeczanie się

W przypadku jakiegokolwiek sporu związanego z roszczeniami gwarancyjnymi, taki spór zostanie odesłany i ostatecznie rozwiązany zgodnie z obowiązującymi klauzulami prawa i procedurami rozstrzygania sporów w ramach umowy kupna między Klientem a Mysolar.

Nie niezależne gwarancje

Klient ma prawo dochodzenia roszczeń na podstawie każdej z gwarancji określonych powyżej; pod warunkiem, że jeśli roszczenia wynikają z wielu ograniczonych gwarancji z jednej wady, to jeśli Mysolar usunie tę wadę, jak określono powyżej, uznaje się, że Mysolar rozwiązał wszystkie stosowne roszczenia gwarancyjne wynikające z tej wady.

Wyłączenia i ograniczenia

Ograniczone gwarancje określone w niniejszym dokumencie NIE mają zastosowania do żadnego modułu, który był przedmiotem 1) zaniedbania w transporcie, obsłudze, przechowywaniu lub użytkowaniu; lub została naprawiona lub w jakikolwiek sposób naruszona; 2) lub który został narażony na nadzwyczajne działanie soli lub chemikaliów; 3) lub który został poddany niewłaściwej instalacji, zastosowaniu, przeróbce, nieautoryzowanemu serwisowi, niewłaściwej konstrukcji systemu, co spowodowało ciągłe zacienienie modułów; 4) lub która była narażona na awarię zasilania lub przepięcia, powódź, pożar, bezpośrednie lub pośrednie uderzenie pioruna lub inne działania natury; lub która została poddana przypadkowemu złamaniu, wandalizmowi, wybuchom, aktom wojny lub innym wydarzeniom z
kontrola Mysolara; 5) lub które zostało przeniesione z pierwotnego miejsca instalacji.
Ponadto ograniczone gwarancje nie mają zastosowania do kosmetycznych zmian wyglądu wynikających z normalnego zużycia materiałów produktu z upływem czasu. Roszczenia gwarancyjne nie będą miały zastosowania, jeśli etykieta produktu, typ lub numer seryjny odpowiedniego produktu zostały zmienione, usunięte lub uczynione nieczytelnymi.

.

Siła wyższa

Mysolar nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Klienta lub osób trzecich z tytułu niewykonania lub opóźnienia w wykonaniu jakichkolwiek warunków sprzedaży, w tym niniejszej gwarancji, z powodu przyczyn klęsk żywiołowych, takich jak pożar, powódź, zamieć, huragan, grzmot, klęski żywiołowe, zmiany polityki publicznej, terroryzm, wojna, zamieszki, strajki, niedostępność odpowiedniej i wystarczającej siły roboczej lub materiałów oraz inne zdarzenia, na które Mysolar nie ma wpływu.

Ograniczenie odpowiedzialności

W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, MYSOLAR NINIEJSZYM ZRZEKA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI I NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY LUB USZKODZENIA OSÓB LUB MIENIA LUB INNE STRATY LUB URAZY WYNIKAJĄCE Z JAKICHKOLWIEK PRZYCZYN PRODUKTY LUB ICH ZASTOSOWANIE.

W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH MYSOLAR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC KLIENTA ANI WOBEC ŻADNYCH ROSZCZEŃ OSÓB TRZECICH POPRZEZ LUB NA PODSTAWIE
KLIENTA, W PRZYPADKU UTRATY ZYSKÓW, UTRATY UŻYTKOWANIA LUB PRZESTOJU SPRZĘTU LUB ZA JAKIEKOLWIEK PRZYPADKOWE, WTÓRNE LUB SZCZEGÓLNE SZKODY JAKIEKOLWIEK POWSTAJĄCE, ZWIĄZANE Z PRODUKTAMI, NAWET JEŚLI MYSOLAR ZOSTAŁ POINFORMOWANY O TAKIEJ MOŻLIWOŚCI.

W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY MYSOLAR, JEŚLI JEST, W
USZKODZENIA LUB W INNY SPOSÓB NIE MOGĄ PRZEKROCZYĆ CENY ZAKUPU ZAPŁACONEJ MYSOLAR PRZEZ KLIENTA ZA PRODUKT W PRZYPADKU ROSZCZENIA GWARANCYJNEGO.

KLIENT PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE POWYŻSZE OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI SĄ ISTOTNYM ELEMENTEM UMOWY POMIĘDZY STRONAMI I ŻE W BRAKU TAKICH OGRANICZEŃ CENA ZAKUPU PRODUKTÓW BĘDZIE ISTOTNIE RÓŻNICA. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE OGRANICZAJĄ LUB NIE POZWALAJĄ NA ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI, WIĘC NINIEJSZE POSTANOWIENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO KLIENTA W TAKICH JURYSDYKCJACH. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIA WYŁĄCZENIA SZKÓD, WIĘC POWYŻSZE OGRANICZENIA LUB WYKLUCZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO KLIENTA W TAKICH JURYSDYKCJACH.

UŻYTKOWNIK MOŻE MIEĆ OKREŚLONE PRAWA POZA NINIEJSZĄ GWARANCJĄ ORAZ INNE PRAWA W ZALEŻNOŚCI OD STANU LUB KRAJU. NINIEJSZA OGRANICZONA GWARANCJA NIE WPŁYWA NA ŻADNE DODATKOWE PRAWA, KTÓRE PRZYSŁUGUJĄ UŻYTKOWNIKOWI NA PODSTAWIE PRAWA W TWOJEJ JURYSDYKCJI DOTYCZĄCEJ SPRZEDAŻY TOWARÓW KONSUMPCYJNYCH. NIEKTÓRE STANY LUB KRAJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE SZKÓD PRZYPADKOWYCH LUB WYNIKOWYCH, WIĘC OGRANICZENIA LUB WYŁĄCZENIA W NINIEJSZYM OŚWIADCZENIU O OGRANICZONEJ GWARANCJI MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA W TYCH OBSZARACH.

*** Przed użyciem modułów fotowoltaicznych Mysolar przeczytaj instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i instalacji. Instalacja i obsługa modułów fotowoltaicznych wymagają umiejętności zawodowych i powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych specjalistów.

Data wejścia w życie akt: 1 kwietnia 2021 r.

O Mysolarze

Mysolar to firma i submarka Mamibot, producent specjalizujący się w projektowaniu i produkcji paneli słonecznych z najnowocześniejszą technologią i najwyższym poziomem wykonania.

Mysolar ma na celu dostarczenie paneli fotowoltaicznych pierwszego poziomu i zbudowanie własnego producenta modułów fotowoltaicznych pierwszego poziomu. Mysolar posiada zespół najbardziej doświadczonych inżynierów z ponad 17-letnim doświadczeniem w produkcji fotowoltaiki słonecznej, najbardziej rygorystyczny zespół kontroli jakości, który średnio pracował ponad 12 lat w produkcji paneli słonecznych, najbardziej zorientowany na klienta i profesjonalny zespół sprzedaży, który zna sztukę zapewniania właściwych rozwiązań i odpowiedzi klientom oraz najbardziej oddanym mistrzom R&D, którzy mogą wprowadzić na rynek najnowsze opłacalne i wysokowydajne moduły fotowoltaiczne. .

Mysolar produkuje naprawdę szeroką gamę wysokopoziomowych paneli słonecznych, w tym standardowe moduły słoneczne z ogniwami poli i/lub mono, superwydajne panele słoneczne PERC w postaci mono- i polikrystalicznej, super opłacalne panele słoneczne poli i/lub mono z półogniwami .

Wierzymy, że na nowo piszemy historię zużycia energii i robimy więcej, aby budować czystszy i wygodniejszy świat.

O Mamibot

Roboty domowe przepisują historię sprzątania człowieka. Na świecie zaczyna się nowa era prowadzenia inteligentnego domu. Mamibot narodził się w historycznym momencie, oferując najnowocześniejszą technologię robotyczną i bezprecedensowo łatwe życie.

Mamibot Manufacturing USA Inc. to wiodący producent produktów zrobotyzowanych z siedzibą w USA, który od lat zajmuje się projektowaniem i produkcją robotów, które mogą działać tak inteligentnie, a nawet przewyższać ludzi w pracach domowych. Mamibot oferuje szeroką gamę domowych robotów sprzątających, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, w tym odkurzacze, roboty-kosiarki i innowacyjne elektryczne odkurzacze do podłóg itp. Mamy świetną wizję uratowania Cię od wszelkich uciążliwych prac.

Mamibot ma najbardziej kreatywny i agresywny zespół, w tym inżynierów w zakresie projektowania mechanicznego, przemysłowego, elektrycznego, oprogramowania i sprzedaży.

W porównaniu z konkurencją, którą wielokrotnie przeprowadzaliśmy w różnych eksperymentach i nadal będziemy to robić, aby utrzymać naszą przewagę, roboty Mamibot charakteryzują się lepszą wydajnością czyszczenia, inteligentniejszą technologią, bardziej przyjazną dla użytkownika konstrukcją i trwałym sprzętem.

Dzięki robotom Mamibot możesz mieć bezpyłowe dywany, lśniące okna i starannie skoszony trawnik, a jednocześnie uwolnić się od niekończących się obowiązków. Zostaw wszystkie obowiązki swojemu nowemu opiekunowi domu i ciesz się łatwiejszym życiem!

Jako producent robotów odkurzających, Mamibot posiada ponad 20 linii produkcyjnych w swoich dwóch fabrykach robotów czyszczących, w których produkuje roboty odkurzające, roboty do mycia okien, elektryczne mopy i polerki, bezprzewodowe odkurzacze itp. Zespół inżynierów Mamibot pracował nad przemysł czyszczenia robotów od ponad 7 lat, z obszerną wiedzą na temat produkcji, projektowania, zarządzania jakością i produkcji.

Mamibot jest obecnie jednym z producentów, którzy produkują najbardziej wszechstronne typy robotów czyszczących na świecie. Mamibot oferuje roboty do czyszczenia podłóg na poziomie podstawowym, średnim i najwyższym, rynku czyszczenia sierści zwierząt domowych, a także do sprzątania małych mieszkań, sprzątania średnich domów, sprzątania dużych domów; Mamibot oferuje roboty do czyszczenia okien do szyb wewnętrznych i zewnętrznych wysokich budynków, willi, mieszkań, sklepów, fabryk i sklepów; Firma Mamibot oferuje bezprzewodowe urządzenia czyszczące, takie jak wielofunkcyjne, dwuobrotowe elektryczne polerki/mopy, bezprzewodowe odkurzacze sztyftowe, odkurzacze przeciwroztoczowe, które zabijają bakterie i roztocza itp.

Produkty firmy Mamibot mają najlepszą jakość spośród wszystkich konkurentów na tym samym poziomie, a także najlepsze ceny spośród wszystkich produktów o tym samym poziomie jakości.

Jako jedna z najbardziej obiecujących marek, Mamibot awansuje do pierwszej trójki popularnych marek robotów czyszczących w zrobotyzowanych urządzeniach czyszczących w Europie. .​

bottom of page