top of page

Strona główna > Oświadczenie prawne

Oświadczenie prawne

Informacje i materiały zawarte na tej stronie są dostarczane przez Mysolar Manufacturing (Shanghai) Co., Ltd („Mysolar”) wyłącznie w celach informacyjnych. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi warunkami przed uzyskaniem dostępu do tej witryny i korzystaniem z niej.
Uzyskując dostęp do tej witryny i korzystając z niej, lub pobierając dowolne materiały z tej witryny, uznaje się, że wyrażasz zgodę na przestrzeganie i przestrzeganie poniższych warunków oraz w innych miejscach tej witryny. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi warunkami, prosimy o zaprzestanie korzystania z tej witryny lub pobieranie jakichkolwiek materiałów z tej witryny. Kontynuowanie korzystania z witryny oznacza, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zgodziłeś się podlegać warunkom i zasadom, a także przestrzegałeś wszystkich obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych.

Prawa własności intelektualnej

Informacje zawarte w tej witrynie są dziełami chronionymi prawem autorskim, a jakiekolwiek nieautoryzowane użycie jakichkolwiek materiałów na tej witrynie może stanowić naruszenie praw autorskich, znaków towarowych i innych praw regulujących materiały prezentowane na tej witrynie. Materiały są dziełami chronionymi prawem autorskim, chronionymi światowymi prawami autorskimi i postanowieniami traktatów. Materiały nie mogą być kopiowane, reprodukowane, modyfikowane, publikowane, ponownie publikowane, przesyłane, pobierane, publikowane, przesyłane lub rozpowszechniane w jakikolwiek sposób bez uprzedniej pisemnej zgody Mysolar. Dostęp do tej witryny nie daje żadnej licencji na prawa własności intelektualnej firmy Mysolar lub jakiejkolwiek strony trzeciej.

Znaki towarowe używane w tej witrynie są własnością firmy Mysolar lub jej spółek zależnych lub są używane na podstawie licencji odpowiednich właścicieli znaków towarowych. Te znaki towarowe nie mogą być używane bez uprzedniej pisemnej zgody odpowiedniego właściciela znaku towarowego.

Zrzeczenie się

Informacje zawarte w tej witrynie mogą zawierać nieścisłości i błędy typograficzne i są dostarczane „tak jak są” bez żadnych wyraźnych ani dorozumianych gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, w tym między innymi (i) gwarancji dokładności, kompletności, przydatności handlowej, nienaruszania własność intelektualna lub przydatność do określonego celu lub (ii) gwarancje wiarygodności wszelkich porad, opinii, oświadczeń lub innych informacji wyświetlanych lub rozpowszechnianych za pośrednictwem witryny. Przyjmujesz do wiadomości, że wszelkie takie porady, opinie, oświadczenia, memorandum lub informacje będą na Twoje wyłączne ryzyko. Mysolar zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do poprawiania wszelkich błędów lub pominięć w dowolnej części witryny. Mysolar może dokonywać wszelkich innych zmian na stronie internetowej, materiałach, produktach lub informacjach zawartych na tej stronie w dowolnym czasie bez powiadomienia. W żadnym wypadku Mysolar ani jego licencjodawcy/dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym, bez ograniczeń, szkody z tytułu utraty zysków, przerwy w działalności, utratę informacji) wynikające z wykorzystania lub niemożności wykorzystania informacji, nawet jeśli Firma Mysolar została poinformowana o możliwości wystąpienia takich uszkodzeń. Mysolar nie gwarantuje również, że funkcje zawarte na tej stronie będą działały nieprzerwanie lub będą wolne od błędów, lub że wady zostaną naprawione, lub że ta strona internetowa lub serwer, który ją udostępnia, są wolne od wirusów lub innych szkodliwych komponentów. Rozumiesz i zgadzasz się, że wszelkie informacje pobrane lub w inny sposób uzyskane podczas korzystania z witryny są według własnego uznania i na ryzyko oraz że będziesz ponosił wyłączną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia systemu komputerowego lub utratę danych, które wynikają z pobrania informacji. Mysolar nie udziela żadnych gwarancji dotyczących jakichkolwiek towarów zakupionych lub uzyskanych za pośrednictwem strony internetowej lub jakichkolwiek transakcji zawartych za pośrednictwem strony internetowej.

Ograniczenie odpowiedzialności

W żadnym wypadku Mysolar nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, specjalne lub wynikowe szkody, wynikające z: (i) korzystania lub niemożności korzystania ze strony internetowej; (ii) koszt zakupu towarów zastępczych wynikających z jakichkolwiek towarów zakupionych lub uzyskanych lub otrzymanych wiadomości lub transakcji zawartych za pośrednictwem strony internetowej; (iii) informacje zawarte na stronie internetowej; lub (d) wszelkie inne sprawy związane ze stroną internetową, nawet jeśli Mysolar został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód.

Brak relacji z klientem

Dostęp do tej strony lub korzystanie z niej nie wiąże się z żadnym klientem, doradztwem, powiernikiem lub zawodową relacją z Mysolar lub żadną inną osobą.

Komunikacja e-mail

Mysolar i/lub powiązane z nim strony trzecie mogą od czasu do czasu wysyłać do Ciebie wiadomości e-mail zawierające informacje marketingowe lub promocyjne itp.

Mysolar nie udziela żadnych aprobat, oświadczeń ani gwarancji w odniesieniu do treści takich wiadomości e-mail lub jakichkolwiek towarów lub stron internetowych, które można uzyskać od takich stron trzecich, a Ty zgadzasz się, że Mysolar nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody w odniesieniu do wszelkich takich transakcji lub promocji, w tym między innymi płatności i dostawy towarów, wynikających z transakcji z takimi reklamodawcami na stronie internetowej.

Strony internetowe osób trzecich

Ta witryna może generować automatyczne wyniki wyszukiwania lub w inny sposób łączyć Cię z innymi witrynami w Internecie. Te strony internetowe są dostarczane wyłącznie jako

uprzejmość i wygoda dla ciebie. Te strony internetowe nie są pod kontrolą Mysolar, a niektóre mogą zawierać informacje lub materiały, które niektórzy ludzie mogą uznać za nieodpowiednie lub obraźliwe. Przyjmujesz do wiadomości, że Mysolar nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, zgodność z prawami autorskimi, legalność, przyzwoitość lub jakiekolwiek inne

inny aspekt zawartości takich stron internetowych. Umieszczenie takiego linku nie oznacza poparcia witryny przez Mysolar ani żadnego związku z jej operatorami.

Odszkodowanie

Zgadzasz się zabezpieczyć i zabezpieczyć każdą firmę Mysolar, jej spółki zależne, stowarzyszone, kierownictwo i pracowników przed wszelkimi roszczeniami lub żądaniami, w tym

uzasadnione honoraria adwokackie, dokonane przez jakąkolwiek stronę trzecią w związku z korzystaniem przez Ciebie ze strony internetowej z naruszeniem przez Ciebie warunków lub naruszeniem przez Ciebie lub jakiegokolwiek innego użytkownika/członka zarejestrowanego konta, jakiegokolwiek intelektualnego własność lub inne prawa jakiejkolwiek osoby lub podmiotu.

Prawo właściwe

Ta strona internetowa jest kontrolowana przez Mysolar z jej biur w Stanach Zjednoczonych. Ci, którzy zdecydują się na dostęp do tej witryny z innych lokalizacji, robią to dalej

z własnej inicjatywy i są odpowiedzialni za przestrzeganie obowiązujących przepisów lokalnych, jeśli i w zakresie, w jakim mają one zastosowanie. Uzyskując dostęp do tej witryny, zgadzasz się, że prawo Stanów Zjednoczonych, bez względu na zasady kolizji praw, będzie miało zastosowanie do wszystkich spraw związanych z tą witryną i zgadzasz się, że wszelkie spory sądowe w związku z tą witryną będą podlegać wyłącznej jurysdykcji sądów stanowych i federalnych z siedzibą w Delaware. Mysolar może od czasu do czasu modyfikować warunki według własnego uznania. Mysolar może odpowiednio powiadomić Cię o takich przypadkach

zmiany, a dalsze korzystanie z witryny będzie implikowane jako akceptacja takich zmian.

Zakończenie

Mysolar zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zablokowania dostępu do całości lub części tej witryny, z powiadomieniem lub bez.

bottom of page