top of page

Mysolar > Mysolar Confident Warranty

Omezená záruka na produkt pro solární fotovoltaické moduly

Zrkadlovka na čiernom pozadí

Tato omezená záruka se vztahuje na monoblokové moduly Mysolar STAR Series, SUPO Series, PLATI Series, ALTRA Series a GOLD Series, bifaciální moduly, mono-obličejové a bifaciální moduly Shingled tech. Společnost Mamibot Manufacturing USA Inc a jménem všech jejích přímo a nepřímo vlastněných a kontrolovaných dceřiných společností, VČETNĚ, ALE NENÍ OMEZENA na Mysolar Manufacturing (Shanghai) Co., Ltd (dále společně jen „MYSOLAR“) zaručuje své fotovoltaické solární moduly („Moduly“) ) výkon počínaje datem prodeje prvnímu zákazníkovi, který instaluje moduly („zákazník“), nebo počínaje nejpozději 6 (šest) měsíců po odeslání modulů z továrny MYSOLAR, k čemuž kdy dříve došlo („datum zahájení záruky“) .

Zrkadlovka na čiernom pozadí

25/30 let omezená záruka na produkt pro opravu nebo výměnu

Zrkadlovka na čiernom pozadí

S výhradou níže uvedených výjimek společnost MYSOLAR zaručuje původnímu zákazníkovi, že solární moduly Mysolar nebudou vykazovat vady materiálu a zpracování, které ovlivňují funkčnost modulu za běžných podmínek aplikace, instalace, používání a servisu po dobu
níže, počínaje datem zahájení záruky:

Zrkadlovka na čiernom pozadí

1) Monoblokové moduly Mono Perc
25 let (tři sta měsíců) omezená záruka na produkt pro jednofaciální solární moduly Mysolar STAR Series, SUPO Series, PLATI Series, ALTRA Series a GOLD Series.
2) Bifaciální moduly Mono Perc s dvojitým sklem
25 let (tři sta měsíců) omezená záruka na produkt pro dvojité skleněné bifaciální solární moduly Mysolar řady SUPO, PLATI, ALTRA a GOLD.
3) Šindelové mono perc moduly (včetně mono-obličejových a bifaciálních modulů)
30 let (tři sta šedesát měsíců) Omezená záruka na produkt Mysolar STAR Series, PLATI Series a GOLD Series Shingled mono-facial and bifacial solar solar.

Zrkadlovka na čiernom pozadí

Společnost Mysolar zaručuje, že modul si zachová svou mechanickou integritu a stabilitu podle schválených provozních metod popsaných v instalační příručce společnosti Mysolar a jejích specifikacích; sklo modulu si udrží svoji integritu za předpokladu, že neexistují žádné náznaky lokalizovaných nárazů nebo vnějších sil; a konektory kabelu a konektorů modulu zůstanou bezpečné a funkční, pokud bude modul nainstalován odborně. Z této záruky je vyloučeno jakékoli poškození způsobené oděrem, nesprávnou instalací, umělým poškozením nebo zvířaty.

Zrkadlovka na čiernom pozadí

Reklamace v rámci této záruky budou akceptovány pouze proto, že vady budou ověřeny nezávislou testovací agenturou, která bude předem vybrána a vzájemně potvrzena společností MYSOLAR a zákazníkem. Společnost Mysolar podle svého vlastního uvážení opraví nebo vymění nefunkční nebo nefunkční solární moduly. Náprava nebo výměna solárního modulu bude jediným a výhradním prostředkem poskytovaným v rámci této omezené záruky na výrobek a nebude prodloužena nad zde stanovenou dobu. Tato omezená záruka na produkt nezaručuje konkrétní výstupní výkon v jakémkoli časovém období nebo v jeho průběhu, na který se vztahuje výlučně část níže uvedené omezené maximální energetické záruky.

Zrkadlovka na čiernom pozadí

25/30 let omezená záruka špičkového výkonu

Zrkadlovka na čiernom pozadí

Společnost Mysolar zaručuje, že po níže uvedené období, počínaje datem zahájení záruky, si solární moduly Mysolar udrží úroveň výkonu, jak je podrobně uvedeno níže:

Zrkadlovka na čiernom pozadí

1) Monoblokové moduly Mono Perc
* Během prvního roku společnost Mysolar zaručuje, že skutečný výkon solárních modulů (série Mysolar STAR, série SUPO, série PLATI, série ALTRA a série GOLD mono-facial) nebude nižší než 97,5% označeného výkonu;
* Od roku 2 do roku 25 nebude průměrný skutečný roční pokles výkonu vyšší než 0,448%, počátkem roku 12 bude skutečný výkon nejméně 93,02% jmenovitého výkonu; Do konce roku 25 bude skutečný výkon nejméně 86,74% jmenovitého výkonu;
2) Bifaciální moduly Mono Perc s dvojitým sklem
* Během prvního roku společnost Mysolar zaručuje, že skutečný výkon solárních modulů (série Mysolar SUPO, série PLATI, série ALTRA a dvojitá skla řady GOLD bifacial) nebude nižší než 97,5% označeného výkonu ;.

* Od roku 2 do roku 30 nebude průměrný skutečný roční pokles výkonu vyšší než 0,35%, počátkem roku 15 nebude skutečný výkon nejméně 92,95% označeného výkonu; Do konce roku 30 bude skutečný výkon nejméně 87,35% jmenovitého výkonu;

3) Šindelové mono perc moduly (včetně mono-obličejových a bifaciálních modulů)
* Během prvního roku společnost Mysolar zaručuje, že skutečný výkon solárních modulů (série Mysolar STAR, série PLATI a série GOLD šindele mono-obličejový a bifaciální) nebude nižší než 98% označeného výkonu;
* Od roku 2 do roku 30 nebude průměrný skutečný roční pokles výkonu vyšší než 0,25%, na začátku roku 15 nebude skutečný výkon nejméně 94,75% jmenovitého výkonu; Do konce roku 30 bude skutečný výkon nejméně 90,75% jmenovitého výkonu;


Ve výše uvedené záruční době, počínaje datem zahájení záruky, pokud jakýkoli kvalifikovaný solární modul prodávaný společností Mysolar způsobí ztrátu výkonu vyšší než výše uvedené zaručené hodnoty, za předpokladu, že jakákoli taková deklarovaná ztráta energie bude ověřena společností Mysolar a její výhradní uvážení je způsobeno vadami solárních modulů v materiálu nebo provedení (ověřeno a potvrzeno společností Mysolar a vybranou nezávislou nezávislou zkušební agenturou), společnost Mysolar podle svého prodaného výběru a uvážení buď vyrovná takovou ztrátu energie poskytnutím dodatečné solární energie vadným solárním modulům, včetně bezplatné dopravy na místo, jak je stanoveno v původní kupní smlouvě podepsané společností Mysolar a zákazníkem. Zde uvedené opravné prostředky jsou jedinými a výhradními opravnými prostředky, které je společnost Mysolar povinna poskytovat v rámci omezené maximální energetické záruky.

Zrkadlovka na čiernom pozadí

Zrkadlovka na čiernom pozadí

Zrkadlovka na čiernom pozadí

Zrkadlovka na čiernom pozadí

Zrkadlovka na čiernom pozadí

Zrkadlovka na čiernom pozadí

Zrkadlovka na čiernom pozadí

Zrkadlovka na čiernom pozadí

Zrkadlovka na čiernom pozadí

Zrkadlovka na čiernom pozadí

Zrkadlovka na čiernom pozadí

Zrkadlovka na čiernom pozadí

Zrkadlovka na čiernom pozadí

Zrkadlovka na čiernom pozadí

„Špičkový výkon“ je výkon ve wattech, který solární modul generuje při maximálním výkonu za podmínek STC. „STC“ jsou uvedena níže:
Světelné spektrum AM 1.5
Ozáření při 1 000 W / M2
Teplota buňky 25 stupňů Celsia při ozáření v pravém úhlu.

Zrkadlovka na čiernom pozadí

Nepodloužitelná záruka

Zrkadlovka na čiernom pozadí

Jakákoli oprava nebo výměna dotčeného produktu nezvýší příslušnou záruční dobu. Záruční doba na vyměněné nebo opravené výrobky je zbývající část záruky na dotčený výrobek. Mysolar si vyhrazuje právo dodat podobný produkt (podobné velikosti, barvy, tvaru a / nebo výkonu) jako náhradu za vrácený produkt, pokud je výroba vráceného modelu ukončena nebo je tento model jinak nedostupný.
Jakékoli vyměněné solární moduly se stanou majetkem společnosti Mysolar.

Zrkadlovka na čiernom pozadí

Vyžadovat nárok

Zrkadlovka na čiernom pozadí

Pokud se zákazník domnívá, že má oprávněnou reklamaci, na kterou se vztahují omezené záruky uvedené výše, předloží takovou reklamaci písemně s podpůrnými informacemi, mimo jiné včetně reklamovaného množství, sériových čísel, nákupních faktur a dokladů, na Mysolar v rámci příslušné záruční doby uvedené výše na následující adresu nebo e-mail nebo na budoucí adresu, kterou společnost Mysolar čas od času poskytne:

Zrkadlovka na čiernom pozadí

USA (zákazníci z amerických zemí)
Mamibot Manufacturing USA Inc.
Sídlo: Orange St. # 600, Wilmington, New Castle, 19899, ​​Delaware, USA Tel: 001 302 428 9888 sales@mamibot.com

Zrkadlovka na čiernom pozadí

Čína (zákazníci z EU / Asie / Afriky / Oceánie a zbytku světa)
Mysolar Manufacturing (Shanghai) Co., Ltd.

No.1, LN1040, Caoyang Rd, Putuo Dist, Shanghai, PRC sales@mamibot.com

Zrkadlovka na čiernom pozadí

Přenositelnost

Tato záruka se vztahuje na původního kupujícího koncového uživatele a je přenosná také na jakéhokoli dalšího vlastníka místa nebo držitele produktu, pokud solární moduly zůstanou na původním nainstalovaném místě po uspokojivém důkazu o nástupnictví nebo přiřazení.

Zrkadlovka na čiernom pozadí

Spory

Zrkadlovka na čiernom pozadí

V případě jakéhokoli sporu týkajícího se záručních nároků bude takový spor postoupen a definitivně vyřešen v souladu s ustanoveními platných právních předpisů a postupy řešení sporů podle kupní smlouvy mezi zákazníkem a Mysolar.

Zrkadlovka na čiernom pozadí

Ne nezávislé záruky

Zrkadlovka na čiernom pozadí

Zákazník má právo uplatňovat nároky podle každé ze záruk uvedených výše; za předpokladu, že pokud z jedné vady vzniknou nároky na základě několika omezených záruk, pak pokud společnost Mysolar napraví tuto vadu, jak je uvedeno výše, má se za to, že společnost Mysolar vyřešila všechny příslušné záruční nároky vyplývající z této vady.

Zrkadlovka na čiernom pozadí

Vyloučení a omezení

Zrkadlovka na čiernom pozadí

Omezené záruky zde uvedené NEPLATÍ na žádný modul, který byl vystaven 1) nedbalosti při přepravě, manipulaci, skladování nebo používání; nebo byla opravena nebo jakýmkoli způsobem pozměněna; 2) nebo která byla vystavena mimořádnému působení solí nebo chemikálií; 3) nebo které bylo vystaveno nesprávné instalaci, aplikaci, úpravám, neoprávněnému servisu, nesprávnému návrhu systému, který způsobil neustálé zastínění modulů; 4) nebo který byl vystaven výpadku proudu nebo rázům, povodni, požáru, přímým nebo nepřímým úderům blesku nebo jiným přírodním činům; nebo která byla vystavena náhodnému rozbití, vandalismu, výbuchům, válečným činům nebo jiným událostem z
Mysolarova kontrola; 5) nebo který byl přesunut z původního umístění instalace.
Omezené záruky se navíc nevztahují na žádné kosmetické změny vzhledu vyplývající z běžného opotřebení materiálů výrobku v průběhu času. Nároky na záruku se neuplatní, pokud byl štítek, typ nebo sériové číslo příslušného produktu pozměněn, odstraněn nebo nečitelný.

.

Zrkadlovka na čiernom pozadí

Vyšší moc

Mysolar nenese žádnou odpovědnost ani odpovědnost vůči zákazníkovi ani vůči jakékoli třetí straně vyplývající z neplnění nebo zpoždění při plnění jakýchkoli podmínek prodeje, včetně této záruky, v důsledku příčin přírodních katastrof, jako je požár, povodeň, vánice, hurikán, hrom, činy Boží, změny veřejné politiky, terorismus, válka, nepokoje, stávky, nedostupnost vhodných a dostatečných pracovních sil nebo materiálů a další události, které Mysolar vymkly kontrole.

Zrkadlovka na čiernom pozadí

Omezení odpovědnosti

Zrkadlovka na čiernom pozadí

V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY SE TÝM MYSOLAR ODMÍTÁ A NEMÁ ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST NEBO ODPOVĚDNOST, ZA KTERÉ SE VZTAHUJÍ, POŠKOZENÍ NEBO ZRANĚNÍ OSOB ČI JEDNOTKY Z JINÉ ZTRÁTY NEBO Z JINÉ ZPŮSOBU ZE ZPŮSOBUJÍCÍ Z JEDNOTKY ZE ZPŮSOBUJÍCÍ Z JEDNOTKY ZE ZPŮSOBUJÍCÍ Z JEDNOTKY. PRODUKTY NEBO JEJICH POUŽITÍ.

Zrkadlovka na čiernom pozadí

V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉMU PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY NENÍ ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNÁ MYSOLÁŘE ZA ZÁKAZNÍKA, NEBO ZA JAKÉKOLI UPLATNĚNÍ TŘETÍ STRANY PROSTŘEDNICTVÍM NEBO PODLE
ZÁKAZNÍK ZA ZTRÁTU ZISKU, ZTRÁTU POUŽÍVÁNÍ NEBO ZASTAVENÍ ZAŘÍZENÍ, NEBO ZA JAKÉKOLI NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ NEBO ZVLÁŠTNÍ ŠKODY JAKÉHOKOLI DRUHU, NICŽ VŽDY VYPLÝVAJÍ, SOUVISEJÍCÍ S PRODUKTY, I V PŘÍPADĚ, ŽE BY MOHLO BÝT MOŽNÉ MYSOLAR.

V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉMU PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY SPOLEČNOST MYSOLAR AGREGÁT, JE-LI JAKÁ, V
ŠKODY NEBO JINAK NEPŘEKROČÍ CENA ZA KUPU ZAPLACENOU MYSOLAREM ZÁKAZNÍKEM ZA VÝROBEK V PŘÍPADĚ ZÁRUKY.

ZÁKAZNÍK BERE NA VĚDOMÍ, ŽE PŘEDCHOZÍ OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI JSOU ZÁKLADNÍM PRVKEM SMLOUVY MEZI STRANAMI A ŽE V NEPŘÍTOMNOSTI TĚCHTO OMEZENÍ BUDE NÁKUPNÍ CENA VÝROBKŮ VELMI ODLIŠNÁ. NĚKTERÉ JURISDIKCE OMEZUJÍ NEBO NEPOVOLUJÍ ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI, TAKŽE TOTO USTANOVENÍ SE NA TYTO JURISDIKCE NEMUSÍ VZTAHOVAT NA ZÁKAZNÍKA. NĚKTERÉ JURISDIKCE NEPOVOLUJÍ OMEZENÍ VYLOUČENÍ ŠKOD, TAKŽE VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ NEBO VYLOUČENÍ SE NA TYTO JURISDIKCE NEMUSÍ VZTAHOVAT NA ZÁKAZNÍKA.

MŮŽETE MÍT ZVLÁŠTNÍ PRÁVNÍ PRÁVA MIMO TÉTO ZÁRUKY A MŮŽETE MÍT TAKÉ JINÁ PRÁVA, KTERÁ SE RUŠÍ OD STÁTU K STÁTU NEBO ZEMĚ K ZEMI. TATO OMEZENÁ ZÁRUKA NEMÁ VLIV NA ŽÁDNÁ DOPLŇUJÍCÍ PRÁVA, KTERÁ MÁTE PODLE ZÁKONŮ VE VAŠÍ JURISDIKCI, KTERÁ SE VZTAHUJE NA PRODEJ SPOTŘEBNÍHO ZBOŽÍ. NĚKTERÉ STÁTY NEBO ZEMĚ NEPOVOLUJÍ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ NÁHODNÝCH NEBO NÁSLEDNÝCH ŠKOD, TAKŽE OMEZENÍ NEBO VYLOUČENÍ V TOMTO OMEZENÍ ZÁRUKY SE NA VÁS V TĚCHTO OBLASTECH NEMUSÍ VZTAHOVAT.

Zrkadlovka na čiernom pozadí

*** Před použitím solárních modulů Mysolar si prosím přečtěte bezpečnostní a instalační pokyny. Instalace a manipulace se solárními moduly vyžaduje odborné znalosti a měla by být prováděna pouze kvalifikovanými odborníky.

Datum účinnosti souboru: 1. dubna 2021

Zrkadlovka na čiernom pozadí

Zrkadlovka na čiernom pozadí

O společnosti Mysolar

Zrkadlovka na čiernom pozadí

Mysolar je společnost a sub-značka Mamibot, výrobce specializující se na navrhování a výrobu solárních panelů s nejmodernější technologií a nejvyšší úrovní řemeslného zpracování.

Zrkadlovka na čiernom pozadí

Mysolar si klade za cíl poskytnout solární panely 1. úrovně a vybudovat samotného výrobce solárních modulů 1. úrovně. Mysolar má tým nejzkušenějších inženýrů s více než 17 lety ve výrobě solárních PV, nejpřísnější tým kontroly kvality, který průměrně pracoval více než 12 let ve výrobě solárních panelů, což je nejvíce klientský a profesionální prodejní tým, který zná umění poskytovat správná řešení a odpovědi zákazníkům a těm nejoddanějším mistrům výzkumu a vývoje, kteří mohou na trh přinést nejnovější nákladově efektivní a vysoce účinné solární moduly.

Zrkadlovka na čiernom pozadí

Mysolar vyrábí skutečně širokou škálu solárních panelů na vysoké úrovni, včetně standardních solárních modulů s poly a / nebo mono články, super účinných solárních panelů PERC v mono i poly krystalických, super nákladově efektivních poly a / nebo mono solárních panelů s polovičními články .

Zrkadlovka na čiernom pozadí

Věříme, že přepisujeme historii spotřeby energie a děláme více pro vybudování čistšího a pohodlnějšího světa.

Zrkadlovka na čiernom pozadí

O společnosti Mamibot

Zrkadlovka na čiernom pozadí

Roboti pro domácnost přepisují historii čištění člověka. Světu svítá nová éra inteligentního vedení domu. Mamibot se narodil v historickém okamžiku a přinesl vám špičkovou robotickou technologii a nebývalý snadný život.

Zrkadlovka na čiernom pozadí

Mamibot Manufacturing USA Inc. je přední americký výrobce robotických produktů se sídlem v USA, který se již roky věnuje navrhování a výrobě robotů, které dokáží fungovat stejně inteligentně nebo dokonce lépe než lidé. Mamibot poskytuje širokou škálu domácích robotů na čištění zvenku i ven, včetně vysavačů, robotických sekaček a inovativních elektrických čističů podlah atd. Máme skvělou vizi, jak vás zachránit před zdlouhavými pracemi.

Zrkadlovka na čiernom pozadí

Mamibot má nejkreativnější a nejagresivnější tým včetně inženýrů v oblasti mechanického, průmyslového designu, elektrotechniky, softwaru a prodeje.

Ve srovnání s konkurencí, kterou jsme mnohokrát provedli v různých experimentech a budeme ji udržovat, abychom si udrželi svoji nadřazenost, mají roboti Mamibot lepší čisticí výkon, s chytřejší technologií, uživatelsky přívětivějším designem a odolným hardwarem.

Zrkadlovka na čiernom pozadí

S roboty Mamibot můžete mít bezprašné koberce, zářící okna a úhledně posekaný trávník, aniž byste museli mít nekonečné práce. Nechte všechny práce svému novému chovateli domu a užijte si jednodušší život!

Zrkadlovka na čiernom pozadí

Jako výrobce robotických vysavačů vlastní společnost Mamibot více než 20 výrobních linek ve dvou továrnách na čištění robotů, kde vyrábějí robotické vysavače, čističe oken robotů, elektrické mopy a leštičky, akumulátorové vysavače atd. Technický tým Mamibot pracuje v průmysl robotických čističů již více než 7 let s rozsáhlými znalostmi o výrobě, projektování, řízení kvality a výrobě.

Zrkadlovka na čiernom pozadí

Mamibot je nyní jedním z výrobců, kteří vyrábějí nejkomplexnější typy robotických čističů na světě. Mamibot nabízí robotické čističe podlah pro vstupní úroveň, střední a nejvyšší úroveň trhu, trh čištění chlupů od domácích mazlíčků a také pro úklid malých bytů, úklid středně velkých domů, úklid velkých domů; Mamibot nabízí robotické čističe oken pro vnitřní a vnější sklo výškových budov, vil, bytů, obchodů, továren a obchodů; Společnost Mamibot nabízí bezdrátová čisticí zařízení, jako jsou multifunkční elektrické leštičky / mopy s dvojitým odstředěním, akumulátorové vysavače na tyčinky, vysavače na roztoče, které ničí bakterie a roztoče atd.

Zrkadlovka na čiernom pozadí

Výrobky společnosti Mamibot mají nejlepší kvalitu ze všech konkurentů stejné úrovně a nejlepší ceny ze všech produktů stejné úrovně.

Jako jedna z nejslibnějších značek se společnost Mamibot rozrůstá na první tři oblíbené značky čističů robotů v robotických čisticích zařízeních v Evropě. Zrkadlovka na čiernom pozadí

bottom of page