top of page

Domů > Právní prohlášení

Právní prohlášení

Informace a materiály obsažené na této webové stránce vám poskytuje společnost Mysolar Manufacturing (Shanghai) Co., Ltd („Mysolar“) pouze pro informační účely. Před vstupem na tento web a jeho používáním si prosím pečlivě přečtěte následující podmínky.
Přístupem na tuto webovou stránku a jejím používáním nebo stažením jakýchkoli materiálů z této webové stránky se má za to, že souhlasíte s dodržováním níže uvedených podmínek a jinde na tomto webu. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, přestaňte na tuto webovou stránku přistupovat nebo si stáhněte jakékoli materiály z této webové stránky. Pokud budete pokračovat v přístupu na webovou stránku, bude se mít za to, že jste si přečetli podmínky, podmínky a podmínky, kterým rozumíte a souhlasíte s nimi, a že budete dodržovat všechny zákony a předpisy.

Práva k duševnímu vlastnictví

Informace obsažené na této webové stránce jsou chráněny autorskými právy a jakékoli neoprávněné použití jakýchkoli materiálů na této webové stránce může představovat porušení autorských práv, ochranných známek a dalších zákonů upravujících materiály uvedené na této webové stránce. Materiály jsou chráněny autorskými právy pod ochranou celosvětových autorských zákonů a smluvních ustanovení. Materiály nesmí být kopírovány, reprodukovány, upravovány, publikovány, znovu publikovány, nahrávány, stahovány, zveřejňovány, přenášeny nebo distribuovány jakýmkoli způsobem bez předchozího písemného souhlasu společnosti Mysolar. Přístup na tento web vám nedává žádnou licenci k právům duševního vlastnictví společnosti Mysolar nebo jakékoli třetí strany.

Ochranné známky použité na tomto webu jsou buď vlastnictvím společnosti Mysolar nebo jejích dceřiných společností, nebo jsou použity na základě licence od příslušných vlastníků ochranných známek. Tyto ochranné známky nebudou použity bez předchozího písemného souhlasu příslušného vlastníka ochranné známky.

Zřeknutí se odpovědnosti

Informace obsažené na tomto webu mohou obsahovat nepřesnosti a typografické chyby a jsou poskytovány „tak, jak jsou“, bez jakékoli výslovné nebo předpokládané záruky jakéhokoli druhu, mimo jiné včetně (i) záruk přesnosti, úplnosti, prodejnosti, neporušení duševní vlastnictví nebo vhodnost pro jakýkoli konkrétní účel nebo (ii) záruky spolehlivosti jakýchkoli rad, názorů, prohlášení nebo jiných informací zobrazovaných nebo distribuovaných prostřednictvím webových stránek. Berete na vědomí, že jakákoli taková rada, názor, prohlášení, memorandum nebo informace jsou na vaše vlastní riziko. Mysolar si vyhrazuje právo podle svého výhradního uvážení opravit jakékoli chyby nebo opomenutí v jakékoli části webových stránek. Společnost Mysolar může provádět jakékoli další změny na webových stránkách, materiálech, produktech nebo informacích obsažených na těchto webových stránkách kdykoli bez předchozího upozornění. Společnost Mysolar ani její poskytovatelé licencí / dodavatelé v žádném případě neodpovídají za jakékoli škody (včetně, bez omezení, škod za ztrátu zisku, přerušení podnikání, ztrátu informací) vyplývající z použití nebo nemožnosti použít tyto informace, i když Společnost Mysolar byla upozorněna na možnost takových škod. Mysolar také nezaručuje, že funkce obsažené na tomto webu budou nepřerušované nebo bezchybné, nebo že budou odstraněny závady, nebo že tento web nebo server, který je zpřístupňuje, neobsahují viry ani jiné škodlivé komponenty. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že veškeré informace stažené nebo jinak získané použitím webových stránek jsou na vašem vlastním uvážení a riziku a že za jakoukoli škodu na vašem počítačovém systému nebo ztrátu dat v důsledku stahování informací budete nést plnou odpovědnost. Společnost Mysolar neposkytuje žádnou záruku týkající se jakéhokoli zboží zakoupeného nebo získaného prostřednictvím webové stránky nebo jakýchkoli transakcí uzavřených prostřednictvím webové stránky.

Omezení odpovědnosti

Společnost Mysolar nebude za žádných okolností odpovědná za žádné přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní nebo následné škody vyplývající z: (i) používání nebo nemožnosti používat webové stránky; ii) náklady na pořízení náhradního zboží vyplývající z jakéhokoli zakoupeného nebo získaného zboží nebo přijatých zpráv nebo transakcí uzavřených prostřednictvím webových stránek; (iii) informace obsažené na webových stránkách; nebo (d) jakékoli jiné záležitosti související s webovými stránkami, i když byla společnost Mysolar informována o možnosti takových škod.

Žádný vztah s klientem

Přístupem nebo používáním těchto stránek není spojen ani vytvořen žádný klientský, poradenský, svěřenecký nebo profesionální vztah se společností Mysolar ani s jinou osobou.

E-mailová komunikace

Mysolar a / nebo jeho připojené třetí strany vám mohou čas od času zasílat e-mailové zprávy obsahující marketingové nebo propagační informace atd.

Společnost Mysolar neposkytuje žádnou podporu, prohlášení ani záruku, pokud jde o obsah jakýchkoli takových e-mailových zpráv nebo jakéhokoli zboží či webových stránek, které lze získat od těchto třetích stran, a souhlasíte s tím, že společnost Mysolar nenese žádnou odpovědnost ani nenese odpovědnost za jakékoli škody co se týče jakýchkoli takových obchodů nebo propagačních akcí, mimo jiné včetně plateb a dodání zboží, vyplývajících z obchodů s takovými inzerenty na webových stránkách.

Webové stránky třetích stran

Tato webová stránka může vytvářet výsledky automatizovaného vyhledávání nebo vás jinak propojovat s jinými webovými stránkami na internetu. Tyto webové stránky jsou poskytovány pouze jako

zdvořilost a pohodlí pro vás. Tyto webové stránky nejsou pod kontrolou společnosti Mysolar a některé mohou obsahovat informace nebo materiály, které mohou někteří lidé považovat za nevhodné nebo urážlivé. Berete na vědomí, že Mysolar nenese odpovědnost za přesnost, dodržování autorských práv, zákonnost, slušnost ani nic jiného

další aspekt obsahu těchto webových stránek. Zahrnutí takového odkazu neznamená, že společnost Mysolar schvaluje webové stránky nebo je spojuje s jejich provozovateli.

Odškodnění

Souhlasíte s tím, že odškodníte a zajistíte, aby každá společnost Mysolar, její dceřiné společnosti, přidružené společnosti, vedoucí pracovníci a zaměstnanci byli neškodní vůči jakémukoli nároku nebo požadavku, včetně

přiměřené poplatky za právní zastoupení, které vynakládá jakákoli třetí strana v důsledku nebo z vašeho používání webových stránek v rozporu s vašimi podmínkami v rozporu s vámi nebo porušením jakýchkoli intelektuálních práv ze strany vás nebo jiného uživatele / člena vašeho registrovaného účtu vlastnictví nebo jiné právo jakékoli osoby nebo subjektu.

Rozhodné zákony

Tyto webové stránky jsou kontrolovány společností Mysolar z jejích kanceláří ve Spojených státech. Ti, kdo se rozhodnou pro přístup na tento web z jiných míst, tak činí dál

z vlastní iniciativy a odpovídají za soulad s platnými místními zákony, pokud a v rozsahu, v jakém jsou místní zákony použitelné. Přístupem na tuto webovou stránku souhlasíte s tím, že na všechny záležitosti týkající se této webové stránky se budou vztahovat zákony Spojených států, bez ohledu na konflikty zákonných zásad, a souhlasíte s tím, že jakýkoli soudní spor v souvislosti s touto webovou stránkou bude podléhat výlučné jurisdikci státních a federálních soudů v Delaware. Společnost Mysolar může čas od času upravit podmínky podle svého výhradního uvážení. Společnost Mysolar vám může o takových věcech poskytnout přiměřené upozornění

změny a další používání webových stránek budou implikovány jako přijetí těchto změn.

Ukončení

Mysolar si vyhrazuje právo na základě vlastního uvážení ukončit váš přístup k celému nebo části tohoto webu, a to bez předchozího upozornění.

bottom of page