top of page

Laman Utama > Penyataan Undang-Undang

Penyataan Undang-Undang

Maklumat dan bahan yang terdapat dalam laman web ini diberikan kepada anda oleh Mysolar Manufacturing (Shanghai) Co., Ltd ("Mysolar") untuk tujuan maklumat sahaja. Sila baca terma dan syarat berikut dengan teliti sebelum mengakses dan menggunakan laman web ini.
Dengan mengakses dan menggunakan laman web ini, atau dengan memuat turun sebarang bahan dari laman web ini, anda akan dianggap setuju untuk mematuhi dan terikat dengan terma dan syarat di bawah ini dan di tempat lain di dalam laman web ini. Sekiranya anda tidak bersetuju dengan terma dan syarat ini, sila berhenti mengakses laman web ini atau memuat turun sebarang bahan dari laman web ini. Sekiranya anda terus mengakses laman web, anda akan dianggap telah membaca, memahami dan bersetuju untuk mematuhi terma dan syarat, dan mematuhi semua undang-undang atau peraturan yang jelas.

Hak harta Intelek

Maklumat yang terdapat dalam laman web ini adalah karya berhak cipta, dan penggunaan materi apa pun di laman web ini secara tidak sah dapat merupakan pelanggaran hak cipta, merek dagang, dan undang-undang lain yang mengatur tentang materi yang disajikan di laman web ini. Bahan-bahan tersebut adalah karya berhak cipta di bawah perlindungan undang-undang hak cipta dan ketentuan perjanjian di seluruh dunia. Bahan-bahan tersebut tidak boleh disalin, diperbanyak, dimodifikasi, diterbitkan, diterbitkan semula, dimuat naik, dimuat turun, diposkan, dihantar, atau diedarkan dengan cara apa pun, tanpa kebenaran bertulis Mysolar terlebih dahulu. Akses ke laman web ini tidak memberi anda sebarang lesen untuk hak harta intelek Mysolar atau pihak ketiga mana pun.

Tanda dagang yang digunakan dalam laman web ini dimiliki oleh Mysolar atau anak syarikatnya atau digunakan di bawah lesen dari pemilik tanda dagangan masing-masing. Tanda dagangan tersebut tidak boleh digunakan tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu dari pemilik tanda dagangan masing-masing.

Penafian

Maklumat yang terkandung dalam laman web ini mungkin mengandungi ketidaktepatan dan kesalahan tipografi, dan diberikan "sebagaimana adanya" tanpa jaminan tersurat atau tersirat dalam bentuk apa pun termasuk, tetapi tidak terbatas pada, (i) jaminan ketepatan, kelengkapan, kebolehdagangan, bukan pelanggaran terhadap harta intelek, atau kesesuaian untuk tujuan tertentu atau (ii) jaminan kebolehpercayaan apa-apa nasihat, pendapat, pernyataan, atau maklumat lain yang dipaparkan atau diedarkan melalui laman web. Anda mengakui bahawa apa-apa nasihat, pendapat, pernyataan, memorandum, atau maklumat sedemikian adalah risiko anda sendiri. Mysolar berhak, mengikut budi bicara mutlaknya, untuk memperbaiki sebarang kesilapan atau ketinggalan di mana-mana bahagian laman web. Mysolar boleh membuat perubahan lain pada laman web, bahan, produk atau maklumat yang terdapat dalam laman web ini pada bila-bila masa tanpa pemberitahuan. Mysolar atau pemberi lesen / pembekalnya tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kerosakan (termasuk, tanpa batasan, ganti rugi kerana kehilangan keuntungan, gangguan perniagaan, kehilangan maklumat) yang timbul daripada penggunaan atau ketidakmampuan untuk menggunakan maklumat tersebut, walaupun Mysolar telah diberitahu tentang kemungkinan kerosakan tersebut. Mysolar juga tidak menjamin bahawa fungsi yang terdapat dalam laman web ini tidak terganggu atau bebas ralat, atau bahawa kerosakan akan diperbaiki, atau bahawa laman web ini atau pelayan yang membuatnya bebas daripada virus atau komponen berbahaya yang lain. Anda memahami dan bersetuju bahawa segala maklumat yang dimuat turun atau diperolehi melalui penggunaan laman web adalah atas budi bicara dan risiko anda sendiri dan bahawa anda akan bertanggungjawab sepenuhnya atas sebarang kerosakan pada sistem komputer anda atau kehilangan data yang disebabkan oleh muat turun maklumat. Mysolar tidak membuat jaminan mengenai barang yang dibeli atau diperoleh melalui laman web atau sebarang transaksi yang dilakukan melalui laman web.

Had Liabiliti

Dalam keadaan apa pun Mysolar tidak bertanggungjawab ke atas kerosakan langsung, tidak langsung, sampingan, khas atau akibatnya, yang disebabkan oleh: (i) penggunaan atau ketidakupayaan untuk menggunakan laman web; (ii) kos perolehan barang ganti yang dihasilkan dari barang yang dibeli atau diperoleh atau mesej yang diterima atau transaksi yang dilakukan melalui laman web; (iii) maklumat yang terdapat di laman web; atau (d) apa-apa perkara lain yang berkaitan dengan laman web, walaupun Mysolar telah diberitahu tentang kemungkinan kerosakan tersebut.

Tiada Hubungan Pelanggan

Tidak ada hubungan pelanggan, penasihat, fidusiari atau profesional dengan Mysolar atau orang lain yang terlibat atau dijalin dengan mengakses atau menggunakan laman web ini.

Komunikasi E-mel

Mysolar dan / atau pihak ketiga yang berkaitan boleh, dari semasa ke semasa, menghantar mesej e-mel kepada anda yang mengandungi maklumat pemasaran atau promosi, dll.

Mysolar tidak membuat sokongan, perwakilan atau jaminan berkenaan dengan kandungan sebarang mesej e-mel atau barang atau laman web yang mungkin diperoleh daripada pihak ketiga tersebut, dan anda bersetuju bahawa Mysolar tidak akan mempunyai sebarang tanggungjawab atau bertanggungjawab atas sebarang kerosakan apa pun berkenaan dengan transaksi atau promosi seperti itu, termasuk tetapi tidak terbatas pada pembayaran dan penghantaran barang, yang disebabkan oleh transaksi dengan pengiklan tersebut di laman web.

Laman Web Pihak Ketiga

Laman web ini boleh menghasilkan hasil carian automatik atau menghubungkan anda ke laman web lain di Internet. Laman web ini disediakan hanya sebagai

budi bahasa dan kemudahan kepada anda. Laman web tersebut tidak berada di bawah kawalan Mysolar, dan ada yang mengandungi maklumat atau bahan yang mungkin dianggap tidak sesuai atau menyinggung perasaan sesetengah orang. Anda mengakui bahawa Mysolar tidak bertanggungjawab terhadap ketepatan, kepatuhan hak cipta, kesahan, kesopanan, atau apa pun

aspek lain dari kandungan laman web tersebut. Penyertaan pautan seperti itu tidak bermaksud sokongan laman web oleh Mysolar atau mana-mana kaitan dengan operatornya.

Ganti rugi

Anda bersetuju untuk mengganti rugi dan menahan setiap Mysolar, anak syarikatnya, sekutu, pegawai dan pekerjanya, tidak berbahaya dari sebarang tuntutan atau permintaan, termasuk

yuran peguam yang munasabah, yang dibuat oleh mana-mana pihak ketiga kerana atau timbul daripada penggunaan laman web anda yang melanggar terma dan syarat oleh anda, atau pelanggaran oleh anda, atau pengguna / anggota akaun berdaftar anda yang lain, dari mana-mana intelektual harta atau hak lain mana-mana orang atau entiti.

Undang-undang yang Mengatur

Laman web ini dikendalikan oleh Mysolar dari pejabatnya di Amerika Syarikat. Mereka yang memilih untuk mengakses laman web ini dari lokasi lain melakukannya

inisiatif mereka sendiri dan bertanggungjawab untuk mematuhi undang-undang tempatan yang berlaku, jika dan sejauh mana undang-undang tempatan berlaku. Dengan mengakses laman web ini, anda bersetuju bahawa undang-undang Amerika Syarikat, tanpa memperhatikan konflik prinsip undang-undang, akan berlaku untuk semua perkara yang berkaitan dengan laman web ini, dan anda bersetuju bahawa setiap proses pengadilan yang berkaitan dengan laman web ini akan tunduk pada bidang kuasa eksklusif mahkamah negeri dan persekutuan yang terletak di Delaware. Mysolar boleh mengubah terma dan syarat dari semasa ke semasa mengikut budi bicara mutlaknya. Mysolar mungkin memberi anda notis yang munasabah mengenai perkara tersebut

perubahan, dan penggunaan laman web yang berterusan akan disiratkan sebagai penerimaan terhadap perubahan tersebut.

Penamatan

Mysolar berhak, mengikut budi bicara mutlaknya, untuk menghentikan akses anda ke semua atau sebahagian laman web ini, dengan atau tanpa notis.

bottom of page